Νέα
Τον τίτλο της «Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης» κατέκτησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε αναγνώριση του έργου που…
  Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε περισσότερη και σαφέστερη ενημέρωση κατά τη συλλογή των δεδομένων…
Το ενδιαφέρον των οργανισμών για τον επικείμενο Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το…
Η απλοποιημένη προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του…
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 και 2 του νόμου 4412/2016, τα είδη των εγγυήσεων που…
Ο ν. 4416/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των προκηρύξεων,…
Στις 5 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 80/2016 το οποίο εισάγει αλλαγές στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης από…
Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη…