έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73/2020 Εγκυκλίου με θέμα «Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών», το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νεότερες οδηγίες,…