ανάληψη υποχρέωσης
Στις 5 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 80/2016 το οποίο εισάγει αλλαγές στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης από…