αναβολή
Με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας «περί αναστολής οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην…