Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών
Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επικεντρωθούν στην ενθάρρυνση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, στην…