διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων
Στην παρ. 15 του αρ. 1 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού» της υπ. αριθμ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ με…