Διακίνηση Εγγράφων
Με το άρθρο 12 του Ν.3979/11 ορίστηκε ότι όλες οι διαδικασίες για την έκδοση, διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση…