καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών
Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του νόμου 3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων, κατά 50%,…