Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων
Με τις διατάξεις του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Ν….