νεοφυείς επιχειρήσεις
Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα Elevate Greece (Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων), μέσω της οποίας δίνεται δυνατότητα εγγραφής, στις  ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις…