παρατάσεις προθεσμιών για την καταβολή οφειλών
Με αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, οι οποίες  εκδόθηκαν κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,…