Πράσινο ταμείο
Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων των δικαιούχων Δήμων στη Β΄Φάση της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, με…
Τη χρηματοδότηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας με το ποσό των 39.680,00€, για την υλοποίηση της πράξης με…
Στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», εντάχθηκε το…
Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια και την εγκατάσταση 20 υπόγειων κάδων εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για…
Εγκρίθηκε, από το Πράσινο Ταμείο, η πρόταση «Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανέλαιων με τη συμμετοχή πολιτών και…
Εγκρίθηκε, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 178.8/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (29.04.2020), η πρόταση χρηματοδότησης…
Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, με αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, περιλαμβάνει η πρόταση…
Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018», προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, είναι η χρηματοδότηση…
Οκτώ νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, ευρέος φάσματος περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το 2020,…
Το Πράσινο Ταμείο, ως φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του Ν.3889/10, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για…