Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης
Mε την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Aπόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ…