πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
Εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ΄Αριθμ. 55472 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 3352/26.07.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία…
Για την πρόσληψη προσωπικού -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου- ο Δήμος Κοζάνης, ύστερα από την…
Το «μείζον πρόβλημα» της ελλιπούς καθαριότητας στα σχολεία και τη μεγάλη ανάγκη για άμεση πρόσληψη επιπλέον καθαριστών-καθαριστριών,…