σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., κ. Κοσμοπούλου, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων…
Ο Δήμος Κιλελέρ, ύστερα από την, υπ’ αριθ. 279/2019, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΔΨΩΕΝ-Χ4Ω), ανακοινώνει ότι θα…