υγειονομική περίθαλψη
Σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 3: Όταν ο υπάλληλος παίρνει άδεια άνευ αποδοχών έως και έναν…