Υπουργείο Εσωτερικών
Με την υπ’ Αριθμ. 551884 Κ.Υ.Α. εγκρίθηκε η κατανομή 1149 (χιλίων εκατόν σαράντα εννέα) θέσεων για την…
«Δεύτερη ευκαιρία« για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του…
Με το υπ΄ Αριθ. Πρωτ. 72371 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι οι δήμοι, οι περιφέρειες και…
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικού προσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι, κρατικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες,…
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νέα Εγκύκλιο, με την οποία συνοψίζει τις μέχρι τώρα διευκρινίσεις -επικαιροποιώντας τες, παράλληλα,…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών θεσπίζονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις μετακίνησης υπαλλήλων κατά…
Δεύτερη ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, που καθυστέρησαν ή δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν την προηγούμενη ευνοϊκή ρύθμιση του…
Δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των δήμων, των περιφερειών και…
Με Υπουργική Απόφαση κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικό ποσό ύψους…