Έως τις 30/07/2021 η προθεσμία δημοσίευσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης των ΣΦΗΟ

Εως τις 30.07.2021 η δημοσίευση των ΣΦΗΟ

Ενόψει της επικείμενης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης ΣΦΗΟ από το ΥΠΕΝ, ως τις 30/09/2021, με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες, που επικράτησαν, αλλά και την ισχύ του νέου νόμου 4782/2021 για τις δημόσιες συμβάσεις και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώθηκε από το το Πράσινο Ταμείο ότι:

Kάθε δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. Ως εκ τούτου, με δεδομένα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι το σύνολο των προτάσεων εντάχθηκαν στις 22/12/2020 (δυνάμει της υπ’ αριθμό 201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), οι ενταγμένοι Δήμοι θα πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης -κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016- το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30/07/2021.

Πηγή: https://prasinotameio.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email