Ανοιχτά προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης

Ανοιχτά Προγράμματα Επιδότησης

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Για όσους επιθυμείτε την πρόσληψη νέου προσωπικού, τα ανοιχτά προγράμματα που επιδοτούν την απασχόληση και στα οποία έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αιτήσεις για επιδότηση της απασχόλησης είναι τα εξής:

Πρώτο Ένσημο

Είναι νέο πρόγραμμα που επιδοτεί την απασχόληση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (πρόσληψη για πρώτη φορά). Οι αιτήσεις του προγράμματος υποβάλλονται μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»

  • Ποιους αφορά: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Ωφελούμενοι: Νέοι, ηλικίας 18 έως και 29 ετών, οι οποίοι δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία.
  • Υποβολή αιτήσεων: Από 01/01/2022 και μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.
  • Διάρκεια επιχορήγησης: 6 μήνες.
  • Ποσό επιχορήγησης:

Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται ως εξής:

α) Πλήρης απασχόληση: 600€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του, και 600€ στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιδότηση συνολικά 1.200 ευρώ.

β) Μερική απασχόληση (>20 ώρες/εβδομαδιαίως): 300€ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, και τα υπόλοιπα 300€ καταβάλλονται στον εργοδότη με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιδότηση συνολικά 600 ευρώ.

Σημεία προσοχής – Δεσμεύσεις

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει, κατά μέσο όρο, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η/11/2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Ο νεοπροσλαμβανόμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα.

Για κάθε νέα θέση εργασίας, διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, που εντάσσεται στο «Πρώτο Ένσημο», η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί, ταυτόχρονα, για τον ίδιο εργαζόμενο και στο ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

50.000 Νέες Θέσεις Εργασίας

Είναι η συνέχεια του προγράμματος του προηγούμενου έτους με τις 100.000 θέσεις εργασίας.

Ανοιχτό Πρόγραμμα «150.000 νέων θέσεων εργασίας»

  • Ποιους αφορά: Ιδιωτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Ωφελούμενοι: Όσοι εργαζόμενοι δεν είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν μήνα πριν την πρόσληψη και η σύμβασή τους θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών.
  • Υποβολή αιτήσεων: Από 01/01/2022 και μέχρι την εξάντληση των θέσεων.
  • Διάρκεια επιχορήγησης: 6 μήνες.
  • Ποσό επιχορήγησης:

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, ανεξαρτήτως ύψους του μηνιαίου μισθού.

Σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, ο εργοδότης επιδοτείται και με 200€ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Σημεία προσοχής – Δεσμεύσεις:

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει, κατά μέσο όρο, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 31η/03/2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Ο εργοδότης πρέπει να είναι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Share