Αυτόματα η μεταβίβαση στοιχείων ΓΕΜΗ στους φορείς του Δημοσίου

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ψηφιακά και αυτόματα μεταβιβάζονται, πλέον, στους φορείς του Δημοσίου, τα στοιχεία των επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ο πρώτος Δημόσιος φορέας, που αξιοποιεί τις νέες διαλειτουργικότητες, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Με τις εν λόγω διαλειτουργικότητες παρέχονται στους δημόσιους φορείς τα εξής:

  • Με τη διάθεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ», μπορούν, πλέον, να μεταβιβαστούν αυτόματα και ψηφιακά, προς τους δημόσιους φορείς, στοιχεία νομικών προσώπων, όπως αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Α.Φ.Μ., Κωδικός Δ.Ο.Υ, όνομα Επιχείρησης, Διεύθυνση κ.λπ.. Στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, ενημερώνεται, πλέον, αυτόματα το μητρώο φαρμακευτικών εταιρειών αναφορικά με τα παραπάνω, καθώς και για μεταβολές, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετονομασίες κ.λπ., με στόχο τον ορθό υπολογισμό και καταλογισμό των ποσών, που υποχρεούται να καταβάλει κάθε φαρμακευτική εταιρεία, στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).
  • Μέσω της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ» παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ταυτοποίησης του ΑΦΜ, καθώς και του Αριθμού ΓΕΜΗ των επιχειρήσεων από τους φορείς. Στην περίπτωση του ΕΟΠΥΥ, η διαδικασία αυτόματης ταυτοποίησης των φαρμακευτικών εταιρειών, βάσει του ΑΦΜ τους, έχει στόχο την καλύτερη παρακολούθηση των οφειλών του προς τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback).
  • Με τη διάθεση της Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ», παρέχονται αυτόματα και ψηφιακά στοιχεία μελών διοικητικού συμβουλίου επιχείρησης, όπως στοιχεία της διευθυντικής ομάδας, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο μελών, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κ.λπ., σε όποιους δημόσιους φορείς το αιτηθούν.

Μέσω της διάθεσης των τριών νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιτυγχάνεται, ταχύτερα και ακριβέστερα, η διαδικασία προσκόμισης και επιβεβαίωσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που πιστοποιούν τα στοιχεία των νομικών προσώπων.

Πηγή: mindigital.gr

Share