Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων Φορολογικού Έτους 2019 (έτος υποβολής δήλωσης 2020)

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr.

Παρά την κρίση του κορωνοϊού, διανύουμε την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η Τρίτη, 30η Ιουνίου 2020 (ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών, είναι πιθανή η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας).

Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης 

Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος), υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος.

Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο.

Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Εξαίρεση αποτελούν όσοι έχουν επιλέξει την ειδική διαδικασία για υποβολή ξεχωριστής δήλωσης.

Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:

 • Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.
 • Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
 • Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

Πληροφοριακά Στοιχεία

Η φορολόγηση των εισοδημάτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι απαραίτητες οι ακόλουθες πληροφορίες :

 • Ημερομηνίες γεννήσεως. Απαραίτητα φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων.
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εκτύπωση από τη σελίδα http://www.amka.gr.
 • ΑΜΚΑ των παιδιών και προστατευόμενων μελών. ΑΜΚΑ πρέπει να έχουν όλοι, ακόμη και τα νεογέννητα.
 • ΑΦΜ των παιδιών που είναι προστατευόμενα και γεννήθηκαν πριν από την 01/01/2001.
 • Αριθμός παροχής ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία. Χρειάζονται φωτοαντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ.
 • Αριθμός παροχής ΔΕΗ για όλα τα ακίνητα που μισθώνονται σε τρίτους ή παραχωρούνται δωρεάν. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.
 • Παιδιά άνω των 25 ετών (γεννημένα πριν την 01/01/1994), υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση μόνοι τους. Ατομική δήλωση υποβάλουν και τα μικρότερα, εφόσον έχουν περιουσιακά στοιχεία στο όνομά τους (ακίνητα ή επιβατικό ΙΧ). Για τα παιδιά που γεννήθηκαν πριν από το 1993 και είναι προστατευόμενα λόγω σπουδών και ελλείψει περιουσιακών στοιχείων στο όνομά τους, δηλαδή δεν κάνουν ατομική δήλωση, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που φοιτούν στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
 • Πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε σε άλλη χώρα (ακίνητα, καταθέσεις).

Πληροφορίες για Εισοδήματα

Τα περισσότερα εισοδήματα, με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αποστέλλονται – εμφανίζονται αυτόματα στη δήλωση εισοδήματος (μισθοί, συντάξεις, τόκοι, μερίσματα, κ.λπ.). Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις εισοδημάτων, απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες:

Εισόδημα από τόκους 

Στη δήλωση καλούμαστε να δηλώσουμε σε ξεχωριστούς κωδικούς τους τόκους που προέρχονται από τις καταθέσεις εσωτερικού και αυτούς που προέρχονται από τις καταθέσεις εξωτερικού. Ειδικά για τις καταθέσεις εξωτερικού, τα ποσά αυτά θα πρέπει, πλέον, να αναγραφούν στο έντυπο της δήλωσης για να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό.

Προσοχή! Τα ποσά των τόκων, που καταβάλλουν οι τράπεζες του εσωτερικού, είναι δηλωμένα στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων TAXISnet. Όταν στον λογαριασμό υπάρχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το σύστημα εμφανίζει τα ίδια ποσά των τόκων σε όλους του συνδικαιούχους. Στην περίπτωση αυτή, για να γίνει ο διαχωρισμός των εισοδημάτων από τόκους, είναι απαραίτητες οι βεβαιώσεις των τραπεζών που εμφανίζονται οι συνδικαιούχοι του κάθε λογαριασμού. Σημειώστε ότι, τα ποσά των τόκων, θα πρέπει να δηλώνονται στους πραγματικούς δικαιούχους, ανεξάρτητα εάν εμφανίζονται και άλλοι συνδικαιούχοι στους λογαριασμούς τους.

Εισόδημα από Αγροτική Δραστηριότητα 

Για όσους αποκτούν εισόδημα από αγροτικές – γεωργικές δραστηριότητες , χωρίς την τήρηση βιβλίων, είτε γιατί ανήκουν στο ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ είτε γιατί είναι μη ενταγμένοι αγρότες, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3 «Αναλυτικά Στοιχεία Δήλωσης Εισοδήματος». Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να προσκομισθούν όσα παραστατικά εσόδων – εξόδων αφορούν την αγροτική τους εκμετάλλευση, καθώς και οι βεβαιώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν το έτος 2019.

Εισόδημα από Ακίνητα

Για όσους αποκτούν εισόδημα από ακίνητα είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το μηνιαίο και συνολικό ποσό του εισπραττόμενου μισθώματος, ο αριθμός μισθωτηρίου συμφωνητικού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXIS, καθώς και ο αριθμός ΔΕΗ του ηλεκτροδοτούμενου μισθωμένου ακινήτου.

Στοιχεία για Λοιπά Εισοδήματα

 • Βεβαιώσεις για άλλες πηγές εισοδημάτων (υπεραξία από αγοροπωλησίες μετοχών, ομολόγων και λοιπών χρεογράφων, έσοδα από τυχερά παίγνια ΟΠΑΠ, κ.ά.).
 • Για είσπραξη δικαιωμάτων, βεβαίωση από πρόσωπο που κατέβαλε τα δικαιώματα.
 • Κάθε άλλο στοιχείο εισοδήματος, μιας και είναι υποχρεωτική η δήλωση όλων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας.
 • Βεβαιώσεις για ποσά συντάξεων που εισπράττονται από το εξωτερικό. Προσοχή! Μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά θέματα που έχει ξεκινήσει η χώρα μας με άλλες χώρες, ο εντοπισμός των συντάξεων που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας είναι πλέον εύκολος. Η μη υποβολή τους ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές επιβαρύνσεις.

Στοιχεία Δαπανών

Αποδείξεις πραγματοποίησης των παρακάτω δαπανών, με στόχο τη μείωση του φόρου που προκύπτει:

 • Βεβαίωση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αυτοαπασχολούμενους.
 • Ενοίκιο κύριας κατοικίας.
 • Μισθώματα για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν (φοιτητών).
 • Δαπάνες διατροφής σε διαζευγμένο σύζυγο, που συμφωνήθηκαν με συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση.
 • Δωρεές – χορηγίες σε Δημόσιο, ΟΤΑ, Ι. Ναούς, Πατριαρχείο, Μονές Αγ. Όρους, ΑΕΙ, Νοσοκομεία, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Μη Κερδοσκοπικά Πολιτιστικά Ιδρύματα (απόδειξη είσπραξη δωρεάς – παραστατικό κατάθεσης και βεβαίωση αποδοχής του φορέα για σημαντικά ποσά).
 • Δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Βεβαίωση από τον φορέα εκπαίδευσης (Ιδιωτικό Σχολείο) για το ύψος των ετήσιων διδάκτρων ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ).
 • Δαπάνες σε δασκάλους, οικιακούς βοηθούς ή νοσοκόμους (αντίγραφα από εργόσημα).

Αγορές – Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Δαπάνες Απόκτησης Περιουσίας

Επιπλέον, σε περίπτωση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέσα στο 2019, χρειάζονται:

 • Τιμολόγιο αγοράς αυτοκινήτων ή σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων.
 • Τιμολόγιο αγοράς δίτροχων ή τρίτροχων οχημάτων.
 • Τιμολόγιο αγοράς σκαφών αναψυχής.
 • Απόδειξη αγοράς για κινητά πράγματα μεγάλης αξίας (άνω των 10.000 €).
 • Συμβόλαια αγοράς ή χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων.
 • Κατάσταση και παραστατικά δαπανών σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτων.
 • Παραστατικά για δαπάνη κατασκευής πισίνας.
 • Σε περίπτωση χορήγησης δανείων προς οποιονδήποτε, οι αντίστοιχες συμβάσεις δανείων.
 • Αποδεικτικά για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών σε συγγενείς ή τρίτους (εκτός από τις δωρεές σε Κοινωφελή Ιδρύματα και το Δημόσιο).
 • Αποδεικτικά αγοράς μετοχών – μεριδίων εταιριών.
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής ή αντίγραφα καταστατικών για συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών, που συστήθηκαν μέσα στο 2019.
 • Βεβαιώσεις ή αποδεικτικά κατάθεσης για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

Πωλήσεις Περιουσιακών Στοιχείων

 • Παραστατικά από πώληση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής.
 • Συμβόλαια πώλησης ακινήτων.
 • Στοιχεία για ληφθείσες δωρεές χρηματικών ποσών (αντίγραφο δήλωσης δωρεάς).
 • Εφάπαξ ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών.
 • Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
 • Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής.
 • Κληρονομιές.
 • Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ.
 • Έσοδα από αποζημιώσεις.
 • Υποτροφίες.

Πληρωμές για Δάνεια

Στην περίπτωση που καταβάλετε δόσεις για την αποπληρωμή δανείων, χρειάζονται βεβαιώσεις από τις τράπεζες για χορήγηση πιστώσεων (δανείων στεγαστικών, προσωπικών κ.ά.) με αναγραφή του ποσού των δόσεων και των τόκων χωριστά.

Τα ποσά των ποσών, που πληρωθήκαν μέσα στο 2019 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, εμφανίζονται επίσης στο σύστημα TAXISnet. Ωστόσο, δεν υπάρχει η πληροφορία για συνδικαιούχους του δανείου, καθώς και για όσα δάνεια αφορούν Α κατοικία του ύψους του αρχικού δανείου.

Κινητές Αξίες

Είναι απαραίτητη η υποβολή βεβαιώσεων για:

 • Τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
 • Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.
 • Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 01/01/2009).
 • Εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή με βάση Σ.Α.Δ.Φ.
 • Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

Λοιπά Δικαιολογητικά

Ποσό διατροφής: Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά σε σύζυγο ή σε τέκνο, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον δικαιούχο, προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

Κενό Ακίνητο: Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο Έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, βεβαίωση από τη ΔΕΗ ότι το ακίνητο δεν έχει κατανάλωση ρεύματος το συγκεκριμένο διάστημα.

Βεβαίωση Σπουδών: Βεβαίωση της σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογούμενου σπουδάζουν σ’ αυτή, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν τον φορολογούμενο.

Κέρδη από μεταβίβαση τίτλων: Για μεταβιβάσεις μετοχών, που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά τα πινακίδια αγοράς και πώλησης μετοχών, καθώς και κατάσταση που να προκύπτει το κέρδος ή η ζημία (διαφορά τιμής πώλησης μείον τιμής αγοράς).

Για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε εταιρείες, ολόκληρης επιχείρησης, κ.λπ., το συμφωνητικό μεταβίβασης ή το τροποποιημένο καταστατικό για τις προσωπικές εταιρείες.

Αποδείξεις Δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και για όσους έχουν εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες, μεταφορά μέσω τράπεζας, πάγιες εντολές, κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ): 1 – 10.000 | 10.000,01 – 30.000 | 30.000,01 και άνω

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή: 10% | 15% | 20% και μέχρι 30.000 ευρώ 

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται στην προσκόμιση αποδείξεων χωρίς ηλεκτρονικά μέσα, οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

 • Οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών:

 • Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή.
 • Οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 • Οι φυλακισμένοι.

Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με βάση την παραπάνω κλίμακα, τότε ο φόρος προσαυξάνεται (penalty) κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Δήλωση Ανείσπρακτων Μισθωμάτων 

Η δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α) συμφωνητικό μίσθωσης,

β) εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων,

γ) αγωγή απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων,

δ) δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

Σημείωση: Όλα τα ανωτέρω θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου ο εκμισθωτής βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό αυτών, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην των κατατεθειμένων.

Άλλες πληροφορίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

IBAN Λογαριασμού 

Για τις περιπτώσεις επιστροφών και συμψηφισμών φόρων, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ΙΒΑΝ λογαριασμών υπόχρεου και συζύγου/μέρους σύμφωνου συμβίωσης (ΜΣΣ), ατομικών ή κοινών. Σε κοινούς λογαριασμούς, θα πρέπει ο πρώτος δικαιούχος να είναι ο υπόχρεος και ο άλλος ο/η σύζυγος.

Δόσεις Εξόφλησης Φόρου

Τα χρεωστικά εκκαθαριστικά θα εξοφληθούν φέτος σε τρεις δόσεις. Η πρώτη έως το τέλος Ιουλίου (31/07/2020), η δεύτερη έως το τέλος Σεπτεμβρίου (30/09/2020) και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου (30/11/2020). Σε περίπτωση μεταφοράς της ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος, οι ημερομηνίες μεταφέρονται ανάλογα.

 

Share