Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ανακαίνισης σπιτιών 10.000.000 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία HORIZON, απήθυνε πρόσκληση με τίτλο «Integrated home renovation services» προς τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές με σκοπό την ανακαίνιση σπιτιών για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Η πρόσκληση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ή την αναπαραγωγή καινοτόμων τοπικών ή περιφερειακών “ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης στο σπίτι”. Οι αναπτυγμένες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το «ταξίδι του πελάτη» από την τεχνική και κοινωνική διάγνωση, την τεχνική προσφορά, τη σύναψη έργων, τη διάρθρωση και την παροχή χρηματοδότησης, την παρακολούθηση έργων και τη διασφάλιση της ποιότητας. Οι προτάσεις θα πρέπει να βασιστούν στις πολλά υποσχόμενες εμπειρίες ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακαίνισης που αναδύονται στην Ευρώπη και να στοχεύουν στην ανάπτυξη / βελτίωση οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που τελικά θα λειτουργούν χωρίς την ανάγκη δημόσιων επιχορηγήσεων.

 

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100% της δαπανης
Προθεσμία υποβολής είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2019
Λεπτομέρειες της πρόσκληση δείτε εδώ

Share