Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Δικηγόρων, Μηχανικών και Υγειονομικών

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr.

Με την πρόσφατη ΕΓΚΥΚΛΙΟ 30 , στις 7/7/2020, ο ΕΦΚΑ δίνει οδηγίες για τις νέες εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και έμμισθων Δικηγόρων, Μηχανικών και Υγειονομικών.

Προθεσμία – Επείγον!

Ειδικότερα, μέχρι την Παρασκευή 24/07/2020, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

  • 1η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (42) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (26)
  • 2η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (51) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (31)
  • 3η Ασφαλιστική Κατηγορία – Εισφορές σε Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (61) – Εισφορές σε Κλάδο Εφάπαξ Παροχών (37)

Η επιλογή των κατηγοριών γίνεται με κωδικούς TAXISnet από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Account/GsisOAuth2Authenticate.aspx.

Για το νέο σύστημα εισφορών θα πρέπει να γνωρίζεται, επίσης, τα εξής:

  • Θεσπίζονται τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ παροχών.
  • Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο.
  • Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
  • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.
  • Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι, για το διάστημα από 1/2020 έως 6/2020, κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ηλεκτρονική αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020.
  • Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Share