Προγραμματισμός προσλήψεων σε ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και ΝΠ αυτών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το 2022

Προγραμματισμός προσλήψεων σε ΟΤΑ

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού, το έτος 2022, που αφορούν:

  • Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021.
  • Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ).
  • Προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μόνον σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.

Τα αιτήματα προς το ΑΣΕΠ (για ΣΜΕ) και το ΥΠΕΣ (για ΙΔΟΧ και ΒσΣ) πρέπει να αποσταλούν/υποβληθούν από τους φορείς το αργότερο έως τις 21/01/2022.

Πηγή: ypes.gr

Share