Πρόσκληση για την Ψηφιοποίηση των δεδομένων δικτύων νερού και λοιπών υποδομών

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας “Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής”, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής,  έχει δημοσιεύσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους», απευθύνεται σε  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης και σε Δήμους που δεν έχουν συστήσει ΔΕΥΑ και δεν καλύπτεται η αρμοδιότητά τους από ΔΕΥΑ, ενώ ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Μέσω της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ενέργειες ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης των
δικτύων ύδρευσης των Δ.Ε.Υ.Α. και  των Δήμων, που μπορεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση του προγράμματος για κάθε φορέα που θα επιλεγεί, να γίνουν τα παρακάτω:
1) Η Χαρτογραφική αποτύπωση του εξωτερικού, καθώς και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
2) Η Δημιουργία βάσης δεδομένων και η ψηφιοποίηση του δικτύου ύδρευσης.
3)Η  Προμήθεια κατάλληλου Λογισμικού- Πληροφοριακού Συστήματος και η χρήση του για την διαχείριση και εποπτεία του δικτύου, αλλά και των καταναλωτών σε ολοκληρωμένο GIS περιβάλλον.
Ακολουθεί ο σύνδεσμος με την πρόσκληση, για ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων:

Share