Το Μέλλον της Αυτοδιοίκησης στον Τομέα της Υγείας

Την προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας προδιαγράφει το Σχέδιο Γνωμοδότησης που θα καταθέσει προς ιυοθέτηση Fernando LÓPEZ MIRAS (ES/EPP) Περιφερειάρχης της Murcia στην 133η σύνοδο της Επιτροπής των Περιφερειών στις και 7 Φεβρουαρίου 2019
Το Σχέδιο είναι αποκαλυπτικό για την προετοιμασία που κάνουν οι δήμοι και της Ελλάδας στον τομέα της Ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας και της Ενεργού Γήρανσης.
Σύμφωνα λοιπόν με το Σχέδιο η Επιτροπή των Περιφερειών:

  1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής που επιχειρεί να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την επίσπευση της καθιέρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότερης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ευρώπη, την πρόοδο της έρευνας, τη βελτίωση της πρόληψης ασθενειών και της εξατομικευμένης φροντίδας και περίθαλψης, καθώς και την παροχή στους πολίτες ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες περίθαλψης, υπενθυμίζοντας ότι η οργάνωση των συστημάτων υγείας αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών·
  2. έχει επίγνωση της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση: γήρανση του πληθυσμού και επακόλουθη αύξηση των χρόνιων παθήσεων και της πολυνοσηρότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση πόρων και να τίθεται ζήτημα αλλαγής του προτύπου περίθαλψης·
  3. εφιστά την προσοχή στον μεγάλο όγκο δεδομένων υγείας που αποθηκεύονται σήμερα σε χωριστά συστήματα, υποστηρίζει δε ότι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων αυτών χάρη στη διασύνδεση και την ανάλυση μαζικών δεδομένων θα μπορούσε όχι μόνο να καταστήσει βιώσιμα τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και να τα βελτιώσει·
  4. τονίζει ότι, ως απάντηση στις προκλήσεις αυτές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, απαιτείται ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης·
  5. πιστεύει ότι η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων για την υγεία και την περίθαλψη εξακολουθεί να καθυστερεί και παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών, υπάρχει δε κίνδυνος τα οφέλη της κοινωνίας της πληροφορίας να συγκεντρωθούν στις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες και μητροπολιτικές περιοχές. Κάτι τέτοιο θα άφηνε στο περιθώριο τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, τις αγροτικές ή αραιοκατοικημένες περιοχές και τα νησιά, τις περιοχές, δηλαδή, ακριβώς που θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα στην καθιέρωση ψηφιακών λύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μετριάσουν την απομόνωσή τους·
  6. αναγνωρίζει ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ανά την ΕΕ ασύμβατοι μεταξύ τους μορφότυποι και ασύμβατα πρότυπα για τα συστήματα ηλεκτρονικών μητρώων υγείας·
  7. θεωρεί αναγκαία την ασφαλή πρόσβαση σε γονιδιωματικές πληροφορίες και σε άλλα δεδομένα υγείας και τη διασυνοριακή τους ανταλλαγή, ώστε να προωθηθεί η έρευνα και να επιτευχθεί ακριβέστερη διάγνωση και πιο εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενειών, σε μια πρόοδο προς την εξατομικευμένη ιατρική·
  8. χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποβλέπουν στη στήριξη της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής υγείας (ηλ‑υγεία/eHealth) στις περιφέρειες, ως μέσου αντιμετώπισης της πρόκλησης της γήρανσης: τις δομές συνεργασίας όπως η Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (European Innovation Partnership in Active and Healthy Ageing), τον ορισμό δικτυακών κέντρων αναφοράς για την ενεργό και υγιή γήρανση (Active and Healthy Ageing [AHA] Reference Sites), ή ακόμη τη στήριξη του “Blueprint on Digital Transformation of Health and Care for the Ageing Society” (Οδηγός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και της περίθαλψης ενόψει της γήρανσης της κοινωνίας)·
  9. επικροτεί τις νέες προτάσεις χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027, στις οποίες η ψηφιοποίηση της υγείας κατέχει εξέχουσα θέση. Πιο συγκεκριμένα, επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού με θέμα το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 και επιμένει ότι, στον δημόσιο τομέα και σε τομείς κοινής ωφελείας —όπως η υγεία, η περίθαλψη ή η εκπαίδευση κλπ.—, είναι αναγκαίο να διαδοθούν και να ενσωματωθούν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και δη η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια των πληροφοριών και η κυβερνοασφάλεια·

Share