Όροι Χρήσης

H πλοήγηση και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την διαδικτυακή πύλη Governet.gr, υπάγονται στους παρακάτω όρους χρήσης. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν κάνει χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί και δεν τους αποδέχεται οφείλει να μην κάνει περαιτέρω χρήση αυτών. Εφόσον συνεχίσει με την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η ιστοσελίδα Governet.gr είναι μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει ενημέρωση και περιεχόμενο για τον ευρύτερο τομέα της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, στις σελίδες του ιστοτόπου μπορεί να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις, δυνατότητα εγγραφής στο newsletter και δυνατότητα αποστολής μηνύματος. Οι υπάρχουσες, αλλά και οι νέες υπηρεσίες που μπορεί να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο μελλοντικά, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μπορεί να τροποποποιείται οποτεδήποτε. Μπορεί να καταργούνται οι υπάρχουσες υπηρεσίες ή/και να προστίθενται νέες, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης υπάγεται και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και η Πολιτική Cookies, που θα βρείτε σχετικούς συνδέσμους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, λογότυπα φωτογραφίες, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ) είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς νομοθετικές διατάξεις. Οι επωνυμίες της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, τα λογότυπα, και οτιδήποτε σχετικό είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα ή σήματα και προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Εξαιρούνται τυχόν αναγνωρισμένα δικαιώματα κάθε τρίτου (συνεργατών, πηγών, φορέων κλπ). Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση ή η δημοσίευση και αναπαραγωγή με ρητή αναφορά του δικαιούχου και της πηγής προέλευσης, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τo περιεχόμενο, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται ή φιλοξενούνται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα ή ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο (οργανισμό, εταιρεία, συνεργάτη κλπ) αποτελούν δική του πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και ο χρήστης/επισκέπτης ευθύνεται προσωπικά για τη συμμόρφωσή του, με τους δικούς τους όρους χρήσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να απέχει από κάθε είδους παράνομη, καταχρηστική ή κακόβουλη χρήση του ιστοτόπου. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια που θα οδηγήσει σε μετάδοση παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού ή άσεμνου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει το απόρρητο τρίτου προσώπου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο και δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή άλλη νόμιμη αιτία. Επίσης οφείλει να απέχει από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης – εισόδου στην, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. Η χρήση των προσφερόμενων μέσα από τον ιστότοπο υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους χρήσης κατά περίπτωση.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την χρήση του ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει (πχ φόρμες επικοινωνίας, μηνύματα, newsletter). Επίσης οφείλει να ενημερώνει τα στοιχεία του, όταν αυτά αλλάζουν, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον ιστότοπο και την όποια προβλεπόμενη καταβολή τελών σε τρίτους (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας αυτής. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη και σχεδιασμένη ώστε να αλληλεπιδρά με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης λειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα του κάθε χρήστη ή σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, λόγω της χρήσης του ιστοτόπου από την πλευρά του επισκέπτη/χρήστη, φέρει αυτός την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και ευθύνεται για την περιουσιακή και ηθική αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.

Σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ή κακής χρήσης από την πλευρά των χρηστών, μπορεί να κινηθεί κάθε προβλεπόμενη νομική διαδικασία ή να γίνει διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν άλλων παραβάσεων.

Η διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της δύναται να διακοπεί σε χρήστες που παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα των όρων χρήσης ή τη νομοθεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα, τη σαφήνεια και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, των δεδομένων, προσωπικών και μη και του περιεχομένου της. Περαιτέρω οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν από την πλευρά τους να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και να διαφυλάττουν με ατομική ευθύνη τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, αν και εφόσον υπάρχουν τέτοια.

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, για λόγους που δεν ανάγονται στο πεδίο της ευθύνης του, όπως ενδεικτικά από καθυστερήσεις, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, από αστοχίες εξοπλισμού ή σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται υπό την ευθύνη του χρήστη ή τρίτου παρόχου.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία του ιστοτόπου αυτή μπορεί να διακοπεί για όσο χρόνο απαιτείται, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, καθώς και για τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί τηρούν. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση των υπερσυνδέσμων και την πλοήγηση σε άλλους ιστοτόπους, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει δεδομένα που είναι ανώνυμα και συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαχείριση και επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των δεδομένων αυτών και δεν τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ιστότοπος φροντίζει για την παροχή ακριβούς, έγκυρου και επίκαιρου περιεχομένου κατά τη δημοσίευση αυτού. Πιθανώς σε κάποιες δημοσιεύσεις να περιλαμβάνονται ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο ιστότοπος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η αναφορά σε δημοσιεύσεις, περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων γίνεται για λόγους πληροφόρησης ή διαφήμισης και δεν αποτελεί ούτε υιοθέτηση, ούτε σύσταση χρήσης αυτών.

Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για έμμεσες, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, απωλειών κερδών ή εσόδων, κόστους λόγω αντικατάστασης, απώλειας ή ζημιάς σε δεδομένα προκύπτουσα από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του. Δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από τη χρήση και το περιεχόμενο του Ιστότοπου, το οποίο παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» με όλα τα σφάλματα και χωρίς εγγύηση κανενός είδους είτε διατυπωμένη, είτε υπονοούμενη, νόμιμη η διαφορετικής φύσεως. Ο ιστότοπος αποποιείται κάθε εγγύηση συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατυπώνονται ή υπονοούνται, χωρίς περιορισμούς, και αυτών της εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη καταπάτησης ή τις προκύπτουσες από συναλλαγή, χρήση ή εμπορική πρακτική, με τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν στην αποποίηση αυτή από κάποια δικαιοδοσία ή νομοθεσία.

Ο Ιστότοπος έχει στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις εξελίξεις και την επικαιρότητα στην ευρύτερη δημόσια διοίκηση και το περιεχόμενο προκύπτει από έρευνα και από την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα όπως αποτυπώνεται στην κάθε χρονική στιγμή. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή εγγύηση προς οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη για τους χρήστες οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Οι ειδήσεις που αναρτώνται μπορεί να μεταβάλλονται συνεχώς και η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει ως προς αυτό, ούτε υποχρεούται να προβεί σε άμεση ενημέρωση ή τροποποίηση αυτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να διαφημιστούν στο ιστότοπο και για την όποια τυχόν εμπορική ή άλλου είδους συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από τον ιστότοπο. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και ουδεμία ευθύνη έχει ο ιστότοπος ως προς αυτό.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, προερχόμενο από τρίτους. Η ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί να θεωρήσει ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιεχόμενο των διαφημίσεων ή από πράξεις, παραλείψεις και μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς που αφορούν στους τρίτους οι οποίοι είναι δημιουργοί και κύριοι του διαφημιστικού περιεχομένου. Ο ιστότοπος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κανένα περαιτέρω έλεγχο του διαφημιστικού περιεχομένου, πλην αυτού που αφορά περιπτώσεις εμφανώς παράνομες ή υβριστικές που δεν αρμόζουν στους όρους χρήσης. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ευθύνη βαρύνει τους εκάστοτε διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού περιεχομένου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος μπορεί να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης μερικά ή συνολικά. Κάθε νέα έκδοση των όρων χρήσης θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτησή τους χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η χρήση του ιστοτόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους όρους χρήσης σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή άκυρη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.