Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στις 5 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 80/2016 το οποίο εισάγει αλλαγές στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης από…
ΠΟΛ 1004 /2013 Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1…
  Στις 2 Δεκεµβρίου 2016 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου με τίτλο: «Ενσωµάτωση…