ΑΣΕΠ
Η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 1.843 θέσεων ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου. Δημοσιεύθηκε η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του…
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 311 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων. Στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για…
Οι αιτήσεις για την προκήρυξη θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, έως και την Τρίτη,…
H 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄Αριθμ. 4765, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
Νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ – Εκσυγχρονισμός του, από 25ετίας, θεσπισμένου “νόμου Πεπονή” Βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης για…
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων της…
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)…