ΑΣΕΠ
Οι αιτήσεις για την προκήρυξη θα υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, έως και την Τρίτη,…
H 13K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄Αριθμ. 4765, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
Νομοσχέδιο για το νέο ΑΣΕΠ – Εκσυγχρονισμός του, από 25ετίας, θεσπισμένου “νόμου Πεπονή” Βασική επιδίωξη της μεταρρύθμισης για…
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) πρόσκληση, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων της…
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Προκήρυξη…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2019 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)…