Διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myData από 1/1/2024 – Υποχρεώσεις & Συνέπειες

Διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myData από 1/1/2024 - Υποχρεώσεις & Συνέπειες

Eπιτάχυνση της καθολικής εφαρμογής των myData από τις επιχειρήσεις

Με τον πρόσφατο ν. 5073/2023 (ΦΕΚ: Α’ 204/11.12.2023) τέθηκαν νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, σχετικά με τη διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα myData με ισχύ από την 1/1/2024.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

Τροποποιήθηκε το άρθρο 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022), σύμφωνα
με το οποίο:

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

Δηλαδή, η υποχρέωση διαβίβασης αφορά όλα τα παραστατικά που εκδίδει μια οντότητα ανεξαρτήτου τρόπου έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα) και καταλαμβάνει, επιπλέον, και τα παραστατικά που, για την έκδοσή τους, χρησιμοποιούνται φορολογικοί μηχανισμοί και ταμειακές μηχανές (Ημερήσια Δελτία Ζ).

Στο μέλλον, η διαβίβαση των παραστατικών των φορολογικών ταμειακών μηχανών αναμένεται να γίνει απευθείας από το σύστημα του esend που λειτουργεί για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ.

Χρήσιμες συμβουλές

 • Φροντίστε τα συστήματά σας να διαβιβάζουν τα παραστατικά που εκδίδετε σε καθημερινή βάση. Φροντίστε για τον έλεγχο των συστημάτων σας, προκειμένου να διαπιστώσετε ότι η διαβίβαση έχει γίνει.
 • Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν χρησιμοποιείτε σύστημα για την έκδοση των παραστατικών σας ή το σύστημα, που χρησιμοποιείτε, δεν διαβιβάζει, φροντίστε για την προμήθεια νέου ή τη βελτίωση του υπάρχοντος.

Χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ τα παραστατικά που δεν διαβιβάζονται

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του τροποποιημένου άρθρου 15Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022):

Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για κάθε οντότητα, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Κανόνας ΦΠΑ – όριο αποκλίσεων

Για την εφαρμογή των παραπάνω, αναμένουμε απόφαση με περισσότερες οδηγίες από αυτές που δόθηκαν από την ΑΑΔΕ με την απόφαση Ο. 3071/16.12.2023.

Η ΑΑΔΕ, με την παραπάνω απόφαση, έχει θεσπίσει όριο ανεκτών αποκλίσεων ως προς την αξία των φορολογητέων πράξεων και εσόδων που λαμβάνονται υπόψη στη δήλωση Φ.Π.Α., που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Δηλαδή, εάν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα των myData από τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις ή από την επιχείρησή μας παραστατικά με ΦΠΑ εισροών ύψους 10.000,00 ευρώ, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκπέσει ΦΠΑ μέχρι το ανώτατο όριο των 13.000 ευρώ. Ποσό ΦΠΑ Χ όριο αποκλίσεων 30% = 13.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο «Κανόνας ΦΠΑ» με το όριο αποκλίσεων προσπαθεί να γεφυρώσει τη διαφορετική αντιμετώπιση που προβλέπουν τα ΕΛΠ για την καταχώριση των παραστατικών σε σχέση με τις διατάξεις για τη διαβίβασή τους.

Άρθρο 5 παράγραφος 11 ν. 4308/2014 (ΕΛΠ)
Στα τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού.

Τα ΕΛΠ (ν. 4308/2014) δίνουν τη δυνατότητα τα παραστατικά να καταχωριστούν με την ημερομηνία παραλαβής τους –απόλυτα λογικό για επιχειρήσεις με οργανωμένες αποθήκες– ενώ στην πλατφόρμα myData τα παραστατικά διαβιβάζονται αποκλειστικά με την ημερομηνία έκδοσής τους.

Νέες αναφορές (Reports)

Για τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα για τις ανάγκες της δήλωσης ΦΠΑ, αναμένεται, το επόμενο διάστημα, να κοινοποιηθούν στους χρήστες νέες αναφορές – εκτυπώσεις, με σκοπό την παρακολούθηση των αποκλίσεων πριν από τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης.

Με τα σημερινά δεδομένα, η όποια απόκλιση με τα ποσά της δήλωσης και τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα, εμφανίζεται μόνο κατά τη διαδικασία της δήλωσης ΦΠΑ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αναμένεται να κοινοποιήσει στις επιχειρήσεις ένα ερωτηματολόγιο, για να συγκεντρώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαδικασία χαρακτηρισμού των εξόδων.

Χρήσιμες συμβουλές

 • Για την εφαρμογή του «Κανόνα ΦΠΑ» χωρίς προβλήματα, φροντίστε να αντικαταστήσετε δαπάνες για τις οποίες δεν ζητάτε τιμολόγιο και αρκείστε στην απόδειξη λιανικών συναλλαγών, με τιμολόγιο. Για παράδειγμα, δαπάνες καυσίμων για τις οποίες μέχρι 100 ευρώ μπορείτε να τις καταχωρείτε με την απόδειξη λιανικής.
 • Δώστε προτεραιότητα στην παραμετροποίηση των παραστατικών αγορών από τρίτες χώρες (εισαγωγές) για τη διαβίβαση στην πλατφόρμα myData. Τα παραστατικά αυτά έχουν σημαντικής αξίας ΦΠΑ, με αποτέλεσμα το όριο του 30% απόκλισης να μην επαρκεί.

Παραστατικά που δεν διαβιβάζονται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δήλωση εισοδήματος

Η αξία των φορολογητέων πράξεων και των εσόδων που λαμβάνεται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος για κάθε οντότητα, δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Εκπτώσεις φόρων και δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.

Η διάταξη αυτή αφορά, κυρίως, τον χαρακτηρισμό των εξόδων για τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myData και αφορά τηνδήλωση εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024 που θα υποβληθεί το 2025.

Πρόστιμα – Ποινές για μη διαβίβαση στα myData

Στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν. 4987/2022) προστέθηκε νέο άρθρο 54ΙΓ με κυρώσεις – πρόστιμα για παραβάσεις σε σχέση με την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών.

Σε οντότητα που παραβιάζει την υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών της, παραλείποντας να διαβιβάσει ή διαβιβάζοντας εκπρόθεσμα τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

 1. Αν, ως εκδότης, δεν διαβιβάσει συνόψεις εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων, πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) σε ημερήσια βάση.
 2. Αν δεν διαβιβάσει δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος ή δεν διαβιβάσει ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόστιμο διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
 3. Αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου.
 4. Αν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησης, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος και
 5. Αν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας, πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασης.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου.

Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης.

Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου όπως παραπάνω, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α), β) και δ) της παρ. 1 ανά φορολογικό έτος.

Προσοχή!

Σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις 2020, 2021 και 2022 που δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή προστίμων, πλέον από την 1/1/2024 υπάρχει ο νόμος και απομένει η ενεργοποίηση του.

Τα παραπάνω πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με δηλώσεις, τουλάχιστον το πρώτο 4μηνο του έτους δεν πρόκειται να ορίσουν την έναρξη των προστίμων και επιθυμούν μέσω του «κανόνα ΦΠΑ» να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις διαβιβάζοντας τα έξοδα τους με σκοπό να συμφωνούν με τα έξοδα στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Ωστόσο τα πρόστιμα και η δυνατότητα του υπουργού να ορίσει την έναρξη εφαρμογής τους, όποτε το αποφασίσει, βάζουν νέα πίεση στις επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των myData.

Υποχρεωτική αναγραφή του QR Code στα παραστατικά που εκδίδονται

Η αναγραφή του QR code κατά την έκδοση των παραστατικών καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου του 2024.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1170/31-10-2023 που τροποποιεί τη βασική απόφαση για την εφαρμογή των myData, την απόφαση Α.1138/2020, τα παραστατικά που εκδίδονται, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (συστήματα ERP), είτε μέσω της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα παραστατικά των δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων, από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code), στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για την άμεση επισκόπηση σε φυλλομετρητή ιστού (browser) είτε της σύνοψης, είτε του συνόλου του παραστατικού, είτε και των δύο, όπως αυτά έχουν διαβιβασθεί.

Κατά την επιτυχή διαβίβαση ενός παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA (με τη χρήση μεθόδου Send Invoices), επιστρέφεται κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP) προκειμένου να δημιουργήσουν το QR code (τύπου URL), μέσω του οποίου γίνεται επισκόπηση του παραστατικού.

Σημείωση!

Το QR Code εμπεριέχει τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης Παραστατικού (ΜΑΡΚ) που διαβιβάσθηκε στην πλατφόρμα myData.

Σε περίπτωση μη διαβίβασης του παραστατικού σε πραγματικό χρόνο από το QR Code που θα τυπωθεί θα λείπει ο ΜΑΡΚ.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα με την πρωτοβουλία «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή» και τον Πυλώνα 1 «Απαιτήσεις Ψηφιακών Αναφορών και Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», όλες οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει μέχρι το 2027 να υιοθετήσουν συστήματα υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ως ηλεκτρονική τιμολόγηση την ανταλλαγή ενός ηλεκτρονικού παραστατικού τιμολογίου μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός αγοραστή. Ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο (e Invoice) είναι ένα τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και ληφθεί σε δομημένη μορφή δεδομένων που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει την υποχρεωτική δομημένη ηλεκτρονική τιμολόγηση για την ενδοκοινοτική ΕΕ (ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος VIES) νωρίτερα από το 2027.

Για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα μας εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2023 και σταδιακά πλήρως από τον Ιανουάριο του 2025 η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις συμβάσεις και τα παραστατικά άνω των 2.500 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ σκοπεύει να ζητήσει την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να γίνει νωρίτερα από το 2025.

Ο τρόπος υλοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη χώρα μας περνά από πιστοποιημένους από την ΑΑΔΕ παρόχους.

Σήμερα, για όσους επιλέξουν τη χρήση παρόχων και την διαβίβαση στην πλατφόρμα myData ηλεκτρονικών τιμολογίων, παρέχονται μια σειρά κινήτρων και ειδικότερα:

 • Tης μείωσης του χρόνου παραγραφής ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων (στα 3 έτη
  από τα 5 που είναι η γενική προθεσμία παραγραφής)
 • Tης επιστροφής φόρων εντός 45 ημερών (από 90 ημέρες)
 • Tου διπλασιασμού της αξίας και της αφαίρεσης των δαπανών που σχετίζονται με την
  ηλεκτρονική τιμολόγηση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Δηλαδή, η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, η οποία απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποσβένεται για φορολογικούς σκοπούς πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100%.

Συμβουλή

Εξετάστε προσεκτικά εάν η χρήση παρόχου για τη διαβίβαση των τιμολογίων σας εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης. Εάν η απάντηση είναι θετική εξετάστε το κόστος και προχωρήστε στην υιοθέτηση εκμεταλλευόμενοι και τα σχετικά κίνητρα.

Μην προχωρήσετε μόνο για τα κίνητρα, αλλά για την εξυπηρέτηση των εταιρικών σας αναγκών.

Γνώση – Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Δ.Φωκά 11 Β, ΤΚ: 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 945542 & +30 2310 989104
Fax: +30 2310 934291
URL: www.e-gnosi.gr

Share