Καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.

Καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.
Έως τις 30.06.2025 η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. – Κατά 80% η μείωση προμήθειας και χρήσης χαρτιού εκτύπωσης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την ενίσχυση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα:

Σταδιακή κατάργηση χαρτιού εκτύπωσης – Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4957/2022

Το περιεχόμενο του άρθρου 227 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, τίθεται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 227 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 227

Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού

  1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., την αναβάθμιση των ψηφιακών τους υποδομών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Για τον σκοπό αυτόν, τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν και υλοποιούν σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους τρίτους, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι.. Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
  2. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να προβούν στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του Ιδρύματος μέχρι την 30η.06.2025, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
  3. Μέχρι την 01η.01.2026, τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης. Οι δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου και αφορούν προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πηγή: opengov.gr

Share