Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018

Με απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (5802/21-12-2018, τεύχος Β), εγκρίνεται το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» και η έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το έτος 2018, ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00 €), από τους πόρους του Περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο μπορεί, είτε να εξασφαλίζει και να καταβάλει την αποζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης, είτε να δεσμεύει το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την επανεπιβολή αρθείσας απαλλοτρίωσης και για την εκκίνηση διαδικασίας επιβολής απαλλοτρίωσης.
Η διάθεση της πίστωσης θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα, από τον ΚΑΕ 9119 για την υλοποίηση του παραπάνω Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του προγράμματος κατατίθεται από το Πράσινο Ταμείο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σύσταση παρακαταθήκης υπέρ των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος. Η παρακαταθήκη αυτή είναι μη ανακλητή.
Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού όλης της χώρας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα καθορίζονται οι προσωρινοί και οι οριστικοί δικαιούχοι.

Share