Έγκριση Kαταστατικού – Ίδρυση ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΔΟΕΑΠ (11 Μαΐου 2018)

 

Ίδρυση – Επωνυμία -Έδρα

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, ο οποίος ιδρύθηκε με τον α.ν. 248/1967 (Α’243) και στη συνέχεια θα αναφέρεται χάριν συντομίας, με τα αρχικά Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα, διέπεται από τις διατάξεις του άνω α.ν., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του παρόντος καταστατικού και των περί αλληλοβοηθητικών Σωματείων διατάξεων και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

1. Η χορήγηση εφάπαξ παροχής στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου, στους δικαιοδόχους αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

2. Η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη του ή σε περίπτωση θανάτου, στους δικαιοδόχους αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

3. Η παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος και τον Κανονισμό Υγείας ΕΔΟΕΑΠ, στα δικαιούμενα από τις διατάξεις του παρόντος της παροχής αυτής, ασφαλιζόμενα πρόσωπα – μέλη και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος και του Κανονισμού Υγείας.
 

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικώς:

Α. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης):

α) Άπαντα τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.

β) Όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).

γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) άτομα με τις κατώτερες αποδοχές της ε.γ.σ.σ.ε.

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονίας – Θράκης.

ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) καθώς και των ΕΙΤΗΣΣΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΠΗΕΘΣΤΕ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΕΡ.

ζ) Το τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

η) Οι ασφαλισμένοι μέχρι την 16-11-2017, στον κλάδο κύριας ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Φ.Κ.Α.

Β. Στον κλάδο υγείας (παροχή ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης) υπάγονται τα πρόσωπα της παραγράφου Ι.Α. του παρόντος άρθρου, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού και το υπηρετούν υπαλληλικό προσωπικό του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 (Α’58).

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου

1.Α.α’ και όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.β’ ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, μέχρι και τις 30-11-2017.

2. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του ν. 4498/2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Η ασφάλιση των προσώπων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, που υπάγονταν μέχρι 30-11-2017 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και μεταφέρονται από 1-12-2017 στον ΕΔΟΕΑΠ, διατηρείται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνεχίζεται και μετά τη μεταφορά τους στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, καταβάλλοντος την προβλεπόμενη στην περ. α’ της παρ. 1.Α του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού ασφαλιστική εισφορά.

4. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όλων των αναφερομένων στο παρόν άρθρο προσώπων ενεργείται κατόπιν υποβολής των προβλεπομένων εκάστοτε δικαιολογητικών.

5. Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης των ασφαλισμένων την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Για τη συνέχιση ασφάλισης στον κλάδο υγείας τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής καταβάλλουν το σύνολο της εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένου – εργοδότη, υπολογιζόμενου επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Προκειμένου περί ασφαλισμένων μελών, που στερούνται επαρκών πόρων, συνεπεία ανεργίας, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών στοιχείων που ορίζει το Δ.Σ. του Οργανισμού, η κατά το προηγούμενο εδάφιο εισφορά μπορεί κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται στο μισό.

Η καθυστέρηση καταβολής της παραπάνω εισφοράς πέραν του τριμήνου, συνεπάγεται τη διακοπή της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

6. Ασφαλισμένοι – μέλη των ενώσεων της παρ. 1.Α.α’ του άρθρου 3 του παρόντος εν ενεργεία που διαγράφονται οριστικά από τις Ενώσεις του άρθρου 1.Α.α’ του παρόντος, λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν δικαιούνται, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ.1.Α. του παρόντος άρθρου.

Share