Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την καθιέρωση συστηματικού ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

Καθιερώθηκαν οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών και ορίστηκαν πέντε επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης αυτών και η σχετική διαδικασία επιλογής.

Όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής τους αρμοδιότητας, ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και γενικότερα ο, κατά παρέκκλιση, καθορισμός τους, γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προκειμένου να υπάρξει μία συνολική καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, παρακαλούνται τα Υπουργεία:

  • να κοινοποιήσουν με σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας του ΥΠ.ΕΣ. την παρούσα εγκύκλιο σε όλες τις υπηρεσίες τους και τους φορείς αρμοδιότητάς τους και να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι,
  • να συγκεντρώσουν για όλες τις υπηρεσίες τους και για τους φορείς αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων αρχών, και να ενημερώσουν την Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. το αργότερο έως 31/01/2020, αποστέλλοντας συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα (είτε με επιλογή από αναπτυσσόμενη λίστα είτε με ελεύθερο κείμενο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ypes.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού
    μηνύματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ».

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share