Ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μέσω προκήρυξης 3.200 θέσεων εργασίας και ένταξη του προγράμματος σε οργανικές μονάδες των Δήμων. Σύμφωνα με την τροπολογία, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των δήμων, που συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους δήμους, είτε άµεσα, είτε µέσω των νοµικών τους προσώπων, που συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, απασχολούν προσωπικό µε ενεργές συµβάσεις.
Οι Δήμοι, μέχρι την  31.1.2019, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,  με αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων μπορούν να συσταθούν και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 7% αυτών, ενώ δεν απαιτείται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: https://www.myota.gr/index.php/k2-tags/2013-02-13-13-23-56/37-2010-07-19-11-11-22/13093-2018-12-14-11-14-13

Share