ΑΑΔΕ – Καθορισμός Αρμόδιων Υπηρεσιών σχετικά με την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών

(ΦΕΚ Β’ 1891/24-05-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Δ/Ν ΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛ 1094/2018

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α’ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017. 

αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

1. Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164), σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, το τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, της κυρωθείσας Συμφωνίας (Διακυβερνητική Συμφωνία ή ΔΚΣ) μαζί με τα παραρτήματά της και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους. Ειδικά για την εφαρμογή των Παραγράφων 4 και 5 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις /ενημερώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4.3.2.1, 4.3.2.2. και 5.3. της ΣΑΑ σχετικά με τα θέματα σημαντικής μη συμμόρφωσης και πραγματικής ή δυνητικής παραβίασης των μέτρων προστασίας της εμπιστευτικότητας και των δικλείδων ασφαλείας.

2. Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΔΚΣ και της ΣΑΑ, και ιδίως για την εφαρμογή της Παραγράφου 3 της ΣΑΑ. Ειδικά για την εφαρμογή της Παραγράφου 4 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία:

α. ενεργεί ως λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις/εκ νέου διαβιβάσεις των πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής των περιπτώσεων που προβλέπονται στις Παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3.1. της ΣΑΑ σχετικά με τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα, και

β. διαχειρίζεται ή/και επιλύει τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα σχετικά με τις αποστελλόμενες αναφορές.

3. Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται η Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για την παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και των αποτελεσμάτων αυτών, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών

1. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 και ειδικότερα:

(i) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) της ΔΚΣ για το έτος 2014, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 α) (1) και 4 της ΔΚΣ,

(ii) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) και 4 (1) (β) της ΔΚΣ για τα έτη 2015 και 2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 α) (2) και 4 της ΔΚΣ,

(iii) τις πληροφορίες του άρθρου 2 (2) (α) της ΔΚΣ για το έτος 2017 και εφεξής, με την επιφύλαξη της παρέκκλισης που ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης Δηλωτέων Λογαριασμών προς τις ΗΠΑ, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 2 (2) (α) και 4(1) (β) της ΔΚΣ, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου εκάστου έτους, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ειδικά, κατά την πρώτη υποβολή πληροφοριών μέχρι την 31η Μαΐου 2018, τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν μηδενική αναφορά αναφορικά με τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των πληροφοριών που περιγράφονται στα άρθρα 2(2) (α) και 4(1)(β) της ΔΚΣ από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ορίζεται στην παράγραφο 3.2.1. της ΣΑΑ, εφαρμόζοντας:

το Σχήμα για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης του νόμου FATCA (Σχήμα για την XML FATCA), όπως απεικονίζεται στον Οδηγό Χρήσης του Σχήματος για την XML FATCA (Δημοσίευση 5124 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ) [FATCA XML Schema User Guide (1RS Publication 5124)], και

το Σχήμα για την Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης των Μεταδεδομένων του νόμου FATCA (Σχήμα για την XML Μεταδεδομένων FATCA), όπως απεικονίζεται στον Οδηγό Χρήσης του Σχήματος για την XML Μεταδεδομένων FATCA (Δημοσίευση 5188 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ) [FATCA Metadata XML Schema User Guide (1RS Publication 5188)].

Τα παραπάνω Σχήματα και οι πιθανές ενημερώσεις τους αναρτώνται στον ιστότοπο του 1RS (http://www.irs.gov/FATCA), προς τον οποίο παρέχεται σύνδεσμος από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

4. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) FATCA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ή αδυναμίας διαδικαστικού χαρακτήρα, εκ μέρους των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής πληροφοριών από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 20 Ιουνίου 2018 ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η υποχρέωσή τους.

Άρθρο 3
Ειδικές ρυθμίσεις για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς που είναι Δηλωτέοι Λογαριασμοί προς τις ΗΠΑ για τα έτη 2017, 2018, 2019

Αναφορικά με την υποβολή πληροφοριών για Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι, τμήμα VI, ενότητα Β΄ παρ. 5 της ΔΚΣ, που αποτελούν Δηλωτέους Λογαριασμούς προς τις ΗΠΑ, για τα ημερολογιακά έτη 2017, 2018 και 2019, ένα Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν θα θεωρηθεί ότι διαπράττει σημαντική μη συμμόρφωση κατά την έννοια της Παραγράφου 4.2.1. της ΣΑΑ, απλώς και μόνο επειδή δεν θα αποκτήσει και υποβάλλει στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας κάθε απαιτούμενο Αμερικανικό ΑΦΜ, εφόσον το Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα:

(α) αποκτά και υποβάλλει στην αρμόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας την ημερομηνία γέννησης κάθε Δικαιούχου Λογαριασμού και κάθε Ελέγχοντος Προσώπου του οποίου ο ΑΦΜ δεν υποβάλλεται,

(β) ζητά ετησίως από κάθε Δικαιούχο Λογαριασμού και κάθε Ελέγχον Πρόσωπο τον Αμερικανικό ΑΦΜ, και

(γ) ερευνήσει στα ηλεκτρονικώς αναζητήσιμα αρχεία του τον Αμερικανικό ΑΦΜ, πριν από την υποβολή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή κατ’ ανάθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας αναφορικά με το έτος 2017.

Άρθρο 4
Συντονισμός υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για τη διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ

1. Όταν οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας λαμβάνουν έγγραφα ή στοιχεία ή αιτήματα, εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, διαβιβάζουν αυτά αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνουν την υπηρεσία της παρ. 1.

2. Η υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας διαβιβάζει τις πληροφορίες της παραγράφου 2.3 της ΣΑΑ, σχετικά με τα εγγεγραμμένα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΑΧΙ της Υπηρεσίες Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

3. Η υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας: (α) παρέχει πρόσβαση, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών, στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, στις πληροφορίες που αποστέλλονται από την Αρμόδια Αρχή των ΗΠΑ. (β) διαβιβάζει στην υπηρεσία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου:

(i) τις πληροφορίες που αφορούν τις μηδενικές αναφορές της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, και

(ii) τις πληροφορίες σχετικά με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 120 ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1.2. της ΣΑΑ, από το υπόχρεο Δηλούν Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για τη διόρθωση διαχειριστικών ή άλλων μικρών σφαλμάτων.

4. Οι υπηρεσίες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, συντονίζουν τις ενέργειες τους για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της ΔΚΣ και της ΣΑΑ, ιδίως αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της ΔΚΣ και της παραγράφου 4 της ΣΑΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Share