Ανάληψη υποχρέωσης από διατάκτες

Στις 5 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 80/2016 το οποίο εισάγει αλλαγές στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης από τους Διατάκτες.

Επειδή εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 14, που προβλέπουν την Ανάληψη σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών, οι οποίες ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευση του Π.Δ., οι υπόλοιπες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2017 είναι χρήσιμο να γίνει αναφορά σε αυτά που σύντομα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται.

Το Π.Δ. προβλέπει για την έναρξη της διαδικασίας τεκμηριωμένη αίτηση του διατάκτη προς τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα του. Προβλέπει επίσης τον τύπο και το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Προβλέπει  ότι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταγράφουν και να τηρούν σε ιδιαίτερο βιβλίο ή μηχανογραφικά κατά Προϋπολογισμό (Τακτικό/Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων) τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου ή άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους. Το Μητρώο Δεσμεύσεων τηρείται από την Οικονομική Υπηρεσία κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με ευθύνη του προϊσταμένου.

Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης συντάσσουν και αποστέλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών:

α. Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

β. Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς, μηνιαία συνοπτική έκθεση, σχετικά με το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Υπουργείου τους και των φορέων που εποπτεύουν, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για την μείωσή τους.

γ. Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς, τριμηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων. Ανάλογοι πίνακες και εκθέσεις συντάσσονται από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αποστέλλονται στις Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων που τους εποπτεύουν, οι οποίες μετά την επαλήθευση και επικύρωση των στοιχείων αυτών τα ενοποιούν και τα υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση ή η χρηματοδότηση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης από τον κρατικό προϋπολογισμό εάν αυτός δεν έχει αποστείλει την προβλεπόμενη στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου περίληψη εκκρεμών δεσμεύσεων

Ο έλεγχος της ορθής και πιστής τήρησης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος διαδικασιών αναλήψεων υποχρεώσεων ασκείται από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του άρθρου 69Δ του Ν. 4270/2014.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες ελέγχουν επίσης την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους υπόχρεους φορείς και κινούν τις διαδικασίες για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 11 του παρόντος στα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των προβλεπόμενων για την ανάληψη υποχρεώσεων διαδικασιών.

Το αντικείμενο των ελέγχων αναφέρεται ιδίως στη νόμιμη έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων (αρμοδιότητα οργάνων, ύπαρξη διαθέσιμης πίστω- σης κατά την έκδοση των αποφάσεων, περιεχόμενο και χρόνος έκδοσης των αποφάσεων, ανάρτηση στο διαδί- κτυο κ.λπ.), έγκαιρη ανάκληση δέσμευσης πιστώσεων σε κάθε περίπτωση, ορθή συμπλήρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και τις σχετικές εγκυκλίους.

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ευθύνονται έναντι τρίτων αποκλειστικά και μόνο βάσει των διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού για την πραγματοποίηση δαπανών καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων και τη μη τήρηση των αναφερομένων στο παρόν προεδρικό διάταγμα διαδικασιών.

Για κάθε ζημία που προκαλείται στον οικείο φορέα από την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα ή των ποσοστών διάθεσης αυτών ή των διαδικασιών του άρθρου 60 του Ν. 4270/2014, καθώς και κατά παράβαση των διαδικασιών του παρόντος και των αναφερομένων στο άρθρο 66 του Ν. 4270/2014 ο Διατάκτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα καθώς και κάθε άλλο συμπράττον όργανο, ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του οικείου φορέα και καταλογίζεται σε βάρος τους υποχρε- ωτικά η σχετική ζημία.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που παρέχει τη βεβαίωση του άρθρου 3, παρ. 2 του παρόντος καθ’ υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού και των ποσοστών διάθεσης ή του Μ.Π.Δ.Σ. ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί δημόσιων υπολόγων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών υπέχει αστική ευθύνη έναντι του οικείου φορέα για κάθε ζημία που προξένησε από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Δαπάνες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην οικεία Δ.Υ.Ε.Ε. με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38, παρ. 1 του Υ.Κ. και 68 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ν. 4129/2013).

Η παράβαση των οριζομένων στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του Ν. 4270/2014 από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να του καταλογιστεί) και επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπό- λοιπό της.

Οι κείμενες διατάξεις σχετικά με τη δυνητική θέση σε αργία, εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση, ο δε αρμόδιος Υπουργός ή το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο του φορέα αναστέλλει υποχρεωτικά την άσκηση των καθηκόντων του προϊσταμένου, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του Ν. 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.

Αν ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών συνδέεται με το φορέα του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του φορέα.

Η παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του Ν. 4270/2014 από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.

https://governet.gr/wp-content/uploads/2016/09/ΠΔ_80_2016_ΑΝΑΛΥΨΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΑΠΟ_ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ.pdf

Share