Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο τομέα (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος υπ΄Αριθμ. 4765, για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις αυτές.

Οι εξετάσεις για την πρόσληψη στο Δημόσιο θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά ανά δύο έτη (ο πρώτος πανελλήνιος, γραπτός διαγωνισμός διενεργείται το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2022).

Παράλληλα, υφίσταται πρόβλεψη για κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων από ειδικές κατηγορίες υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς, Έλληνες υπήκοοι από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κ.λπ.).

Ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει εξέταση γνώσεων και δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά, που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία).

Δείτε, αναλυτικά: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

ΦΕΚ A’ 6/15.01.2021

Share