Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.

Με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167), που ισχύει από 30/10/2019 ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και της υπ’ αριθμ. 53026/4585/14-11-2019 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Β΄4290/27-11-2019).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α., με την ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις στρατηγικών εισφοροδιαφυγής, που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του οφειλέτη ή αποσκοπούν στην αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.

Επίσης με την ενεργοποίηση, μετά την εφαρμογή του μέτρου, του ελεγκτικού μηχανισμού για διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στους συγκεκριμένους εργοδότες, επιδιώκεται ο εντοπισμός και η παρεμπόδιση ανάπτυξης παραβατικών συμπεριφορών σχετικά με εικονικότητα ασφάλισης μέσω εικονικών επιχειρήσεων ή εικονικών υπευθύνων.

Ειδικότερα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπονται τα εξής:

  • ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
  • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
  • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Α.Π.Δ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
  • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
  • ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ. ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Share