Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή, σε όλους τους Δήμους της χώρας, του συνολικού ποσού των 106.488.508,71 €, ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019.

Τα αποδιδόμενα, με την παρούσα απόφαση, ποσά στους Δήμους της χώρας αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί οι δαπάνες μισθοδοσίας:

  • του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ,
  • του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους,
  • του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους,
  • των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,
  • του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  • του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

Αναλυτικά, η η απόφαση και ο πίνακας με τα αποδοτέα ποσά για κάθε Δήμο.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share