ΑΣΕΠ: 311 προσλήψεις στα δικαστήρια – Προκήρυξη

ΑΣΕΠ: 311 προσλήψεις στα δικαστήρια - Προκήρυξη
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 311 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων.

Στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την εισαγωγή 311 εκπαιδευομένων, που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων, μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Απαιτούμενα προσόντα

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, ως τυπικό προσόν, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΤΕ, ως τυπικό προσόν, απαιτείται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, ως τυπικό προσόν, απαιτείται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), ως πρόσθετο τυπικό προσόν, απαιτείται α) η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου) και β) η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας:

για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ απαιτείται, ως πρόσθετο τυπικό προσόν, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες.

Υποβολή αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 10η/03/2023. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής έως τις 29/03/2023.

Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στις 22 και 23 Απριλίου, και το δεύτερο στάδιο στην Αθήνα, εντός Ιουνίου.

Δείτε την προκήρυξη, πατώντας εδώ

Share