Αύξηση των εισφορών επικουρικής ασφαλίσεως (άρθρο 97 Ν. 4387/16)

Σχετ.: Η υπ’ αρίθμ. Φ.80020/οικ.22104/Δ15.405/30-6-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Στο ΦΕΚ 85Α/12.5.2016 δημοσιεύθηκε ο Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 97 προβλέπεται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑ και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

Α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ

α) Από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019 αυξάνεται το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 και υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5%για τον εργοδότη. Η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών είναι οι ασφαλιστέες αποδοχές του εργαζόμενου όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/16 για το οποίο θα εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου .

Σημειώνουμε ότι για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 και την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015, δηλ. των δημοσίων υπαλλήλων που αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις, τα προαναφερόμενα αυξημένα ποσοστά εισφορών θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2016 επί των ασφαλιστέων-συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4387/2016, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του οποίου έναρξη λειτουργίας ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4387/2016 η 1.1.2017. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4387/2016, με τις οποίες καθορίζονται ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων να υπολογίζεται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Ως εκ τούτου, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική σύνταξη των μισθωτών του δημόσιου τομέα υπολογίζονται επί της ίδιας βάσης, που ορίζεται και για τη κύρια σύνταξη δηλ. επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά στο φορέα κύριας ασφάλισης εξαιρουμένης της προσωπικής διαφοράς του Ν. 3516/2006 ποσού 140,80 €.

Η εισφορά της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του Ν. 3371/2005 (Α΄ 178) δηλαδή η πρόσθετη εισφορά που προβλέφθηκε εξαιτίας της ένταξης του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. Επίσης εξακολουθεί να ισχύει αμετάβλητη η πρόσθετη ειδική εισφορά του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2) που αναφέρεται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2% και βαρύνει τον ασφαλισμένο κατά 1,25% και τον εργοδότη κατά 0,75% και για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων -λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες καθώς και σε ορυχεία ,σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ ορίζεται σε 3% και βαρύνει κατά 2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο .

Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα υπέρ ΕΤΕΑ που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018. Συνεπώς καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν καταβολή κρατήσεων α΄ μισθού εξακολουθούν να ισχύουν έως 1.1.2018. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο προβλέπεται από καταστατικές διατάξεις που δεν αφορά ασφαλιστικές εισφορές καταργείται από 1-12018.

β) Από 1.6.2019 και μέχρι 31.5.2022, το ανωτέρω ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς που έχουν ασφαλιστεί πριν και μετά την 1.1.1993 διαμορφώνεται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ισόποσο ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του Ν. 4387/2016.

γ) Το ποσοστό της ως άνω μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται μετά το πέρας της εξαετίας (1.6.2022) στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015, (δηλ. ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και ποσοστό 3% για τον εργοδότη, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014, ΦΕΚ 2 Α΄/7.1.2014).

Β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 97 από 1.6.2016 και μέχρι 31.5.2019, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, που έχουν ασφαλισθεί πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς υπολογίζεται σε ποσοστό 7%. Ως προς τη βάση υπολογισμού των ως άνω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται έως 31/12/2016 τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016. Από 1.1.2017, όμως, ημερομηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 39 και 98 του Ν. 4387/2016, το ανωτέρω ποσοστό εισφοράς αυτής της κατηγορίας ασφαλισμένων θα καταβάλλεται επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό προσδιορίζεται στα δύο προαναφερόμενα άρθρα, για τις διατάξεις των οποίων θα εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

β) Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑ όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98 του παρόντος νόμου. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς μετά το πέρας της εξαετίας, ήτοι από 1.6.2022, επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε την 31.12.2015 (παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 4225/2014).

Οι εργοδότες οι οποίοι έχουν ήδη αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΤΕΑ για τους μήνες 6ο & 7ο/2016 χωρίς την προσαύξηση, μπορούν να αποδώσουν την αναδρομική αύξηση έως 30.09.2016 χωρίς την επιβολή προσθέτων κυρώσεων. Ειδικά όσον αφορά τους υπόχρεους υποβολής ΑΠΔ θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Γ) Με την παρ. 4 ορίζεται ότι «Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται». Συνεπώς όπου προβλέπεται από καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων στο ΕΤΕΑ Ταμείων η επιστροφή εισφορών λόγω μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή λόγω διακοπής ασφάλισης δεν επιστρέφονται πλέον οι εισφορές. Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης καταλαμβάνει τις αιτήσεις επιστροφής εισφορών που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου ήτοι 12.5.2016. Είναι ευνόητο ότι στην έννοια της μη επιστροφής εισφορών δεν περιλαμβάνονται οι αχρεωστήτως καταβληθείσες δηλ. όσες καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει υποχρέωση ή καταβλήθηκε εκ παραδρομής μεγαλύτερο ποσό του οφειλομένου.

Σημειώνεται ότι σχετικές εκκρεμείς αιτήσεις θα κριθούν με το νομικό πλαίσιο, το οποίο ίσχυε κατά την υποβολή τους .

Share