Δεύτερο στάδιο υλοποίησης Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021

Δεύτερο στάδιο Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021

Με την υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου σταδίου υλοποίησης του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2021, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Το 2ο στάδιο ξεκινά τη Δευτέρα, 26/04/2021, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την
Παρασκευή, 07/05/2021.

Ειδικότερα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι κάτωθι αναφερόμενες ενέργειες:

  • Έλεγχος και έγκριση προς τελική υποβολή, στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, των υποβληθέντων αιτημάτων πλήρωσης θέσεων.
  • Ο ρόλος, με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η υποβολή των αιτημάτων («Διαχειριστής Ελέγχου Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων»).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων, που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.4440/2016, όπως ισχύει, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων -μαζί με την κατανομή θέσεων ανά οργανική μονάδα- εκ μέρους των φορέων στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση, εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το Ψηφιακό Οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

Αναλυτικά, η Εγκύκλιος: Δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Share