Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4674/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»

Στο ΦΕΚ Τεύχος A’ 53/11.03.2020 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4674/11.03.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται θέματα τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων, θέματα προσωπικού αυτών καθώς και θέματα ληξιαρχείων και ιθαγένειας.

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

Share