Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: θεσμικό πλαίσιο

Οι δήμοι και οι περιφέρειες συνεργάζονται με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους σε:

  • Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών
  • Αδελφοποιήσεις Πόλεων
  • Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
  • Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης
  • Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις (Πρωτόκολλα Συνεργασίας)
  • Επιτροπή ελέγχου διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών των δήμων και των περιφερειών: Διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης

Αναλυτικά, η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ.

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

 

 

 

Share