Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για απαλλαγή υπόχρεων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών.

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών, ρυθμίζει τα ζητήματα περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών, για τους υπόχρεους ,που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Με το άρθρο 20 του ν. 4566/2018 προστέθηκε διάταξη στο άρθρο 82 του β.δ. της 24-6/20-10-1958 και συγκεκριμένα στην παρ. 7, η οποία προβλέπει την απαλλαγή των υπόχρεων, που κατοικούν σε περιοχές, οι οποίες έχουν κηρυχθεί, αρμοδίως, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές), από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπου αυτός επιβάλλεται.

Η  απαλλαγή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, αφορά τα ακίνητα, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων, οι οποίοι έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν είτε καταστραφεί
ολοσχερώς, είτε υποστεί σοβαρές λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση των κτισμάτων, που έχουν οριστεί αρμοδίως, ως μη
κατοικήσιμα, οι ανωτέρω απαλλαγές ισχύουν,  για όσο χρονικό διάστημα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως μη κατοικήσιμα.

Ο αποχαρακτηρισμός  κτιρίου που έχει χαρακτηριστεί, αρμοδίως, μη κατοικίσιμο,  συνεπάγεται την άμεση παύση της υπαγωγής του στις σχετικές ευεργετικές προβλέψεις.

Οι υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ α’ βαθμού,  ορίζονται, ως οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την ενημέρωση των υπηρεσιών βεβαίωσης και είσπραξης  εσόδων, σχετικά με την συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής, κατά περίπτωση, αλλά και για την παρακολούθηση των σχετικών χαρακτηρισμών, ή αποχαρακτηρισμών.

Οι επιμέρους υπηρεσίες βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων των δήμων, στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσουν, εγκαίρως, τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σχετικά με την πλήρη απαλλαγή των παροχών, που αντιστοιχούν στα απαλλασσόμενα ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής των εν λόγω τελών.
Σε περίπτωση που προκύψει έλλειμμα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες των Δήμων,  οι οποίες και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, παρέχεται, στους δήμους η δυνατότητα, να το καλύψουν χρησιμοποιώντας, κατ’ εξαίρεση, και για όσο χρονικό διάστημα παρέχονται οι εν λόγω απαλλαγές, άλλα, μη ειδικευμένα έσοδα τους, προκειμένου να επιτύχουν την απαιτούμενη ισοσκέλιση εσόδων και δαπανών.

Οι ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων, με ρητή πρόβλεψη περιλαμβάνουν τους δικαιούχους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου, στην Αττική.

Share