Ενημέρωση και Οδηγίες για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των νέων δημοτικών αρχών και τη συγκέντρωση του αναγκαίου υλικού και διευκρινίσεων,  το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση, της με αριθμ. 93/23-08-2019 εγκυκλίου, για την ενημέρωση  των νέων δημοτικών αρχών, σχετικά με την εγκατάστασή τους.

Η εγκύκλιος παρουσιάζει, συνοπτικά, τις βασικές αλλαγές στη διοίκηση των  δήμων και τον τρόπο λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και καταγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών και τη λειτουργία των δήμων, βάσει των διατάξεων του Ν. 4555/2018  και του Ν. 4623/2019.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες και ενημέρωση για τα παρακάτω θέματα:

1) Σημαντικές αλλαγές στη Διοίκηση των Δήμων με το Ν. 4623/2019.

2) Οδηγίες και διευκρινίσεις για τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα του δήμου (δημοτικό συμβούλιο,οικονομική επιτροπή,επιτροπή ποιότητας ζωής).

3) Λήψη απόφασης σε περίπτωση αποχώρησης μελών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

4) Λήψη απόφασης σε περίπτωση που μέλη του συλλογικού οργάνου αρνηθούν ψήφο ή απέχουν από την ψηφοφορία.

5) Ενέργειες για τη συγκρότηση οργάνων και κατανομή αρμοδιοτήτων. Ανάπτυξη οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των Δήμων.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται πίνακας με τις  κρίσιμες ενέργειες για την ομαλή συγκρότηση των οργάνων της διοίκησης. Αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω:

1) Ορκωμοσία αιρετών, έως 31 Αυγούστου 2019 (Ν.3852/2010,άρθρο 52, παρ, 1 έως 3).

2) Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, την  1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019 (Ν.3852/2010,άρθρο 64 παρ.1).

3) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 1 ή 8 Σεπτεμβρίου 2019, μετά την εκλογή του Προεδρείου στην ίδια συνεδρίαση  (Ν. 3852/2010, άρθρο 74 παρ.14).

4) Ορισμός Αντιδημάρχων  (Ν. 3852/2010,άρθρο 59, παρ. 1, 2 και 6).

5) Εκτελεστική Επιτροπή, μετά τον ορισμό Αντιδημάρχων  (Ν. 3852/ 2010, άρθρο 62, παρ. 1).

6) Απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών  (Ν. 3463/2006, άρθρο 88).

7) Διαδικασία Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ενδεικτικά μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 (Ν. 3852/2010, άρθρο 77).

8) Μέριμνα για τη διάθεση κατάλληλα εξοπλισμένου χώρου και γραμματειακής υποστήριξης των Δημοτικών Παρατάξεων  (Ν. 3852/2010,άρθρο 66, παρ. 9).

Παρακάτω παρατίθενται οι εγκύκλιοι που αφορούν στην ορκωμοσία, εγκατάσταση και εν γένει λειτουργία των δήμων.

1. Ορκωμοσία αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων: Υπ’αριθ. 89/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59847/ 21.8.2019,  ΑΔΑ:6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ

2. Εκλογή μελών των προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια: Υπ’αριθ. 87/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59646/20.8.2019, ΑΔΑ: 9ΥΥΟ465ΧΘ7ΛΚΑ

3. Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Υπ’αριθ. 90/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59849/ 21.8.2019, ΑΔΑ:ΨΞ23465ΧΘ

4.Ορισμός Αντιδημάρχων: Υπ’αριθ. 82/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59633/20.8.2019, ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ

5. Λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων: Υπ’αριθ. 91/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59851/ 21.8.2019, ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65

6. Λειτουργία Κοινοτήτων: Υπ’αριθ. 88/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59846/ 21.8.2019, ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4

7. Σύντομος Οδηγός νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβούλου:  Υπ’αριθ. 86/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59642/ 20.8.2019, ΑΔΑ:6ΙΚΡ465ΧΘ7-ΦΥΘ

8. Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019: Υπ ́αριθ. 83/2019 εγκύκλιος, με αριθ. πρωτ. 59634/20.8.2019, ΑΔΑ:Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ.

Τα βασικά νομοθετικά κείμενα, που αφορούν τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και την λειτουργία των δημοτικών αρχών είναι τα παρακάτω:

1) Αρμοδιότητες των Δήμων: Ν. 3463/2006

2) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης: Ν. 3852/2010

3) Πρόγραμμα Κλεισθένης 1: Ν. 4555/2018

4) Αναμόρφωση Κλεισθένη: Ν. 4623/2019

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr, καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους:

Αντωνίου Δημήτρης – 213 136 4332

Γαλάνης Κώστας – 213 136 4348

Γεωργακοπούλου Παρασκευή – 213 136 4337

Διαμάντη Μαρία – 213 136 4390

Ζαγορίτης Λάζαρος – 213 136 4954

Μπουδούρης Γιώργος – 213 136 4362

Νάσαινα Δέσποινα – 213 136 4378

Ντάβα Ρένια – 213 136 4027

Οικονομίδης Δημήτρης – 213 136 4313

Τζουμαϊλής Αλέξανδρος – 213 136 4346

Το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/08/egk93-60173-23082019.pdf

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Πηγή φωτογραφίας: https://www.ypes.gr

Share