Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2019 | Α’ κύκλος

Ξεκινάει σήμερα Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων για την μετάταξή τους σε κενή οργανική θέση ή και την απόσπασή τους, για προσωρινή κάλυψη αναγκών σε δημόσιους οργανισμούς, η οποία και ολοκληρώνεται την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Η είσοδος των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο https://hr.apografi.gov.gr/, πληκτρολογώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. 34 του ν.4531/2018, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσετε στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Αν τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, απαραίτητη καθίσταται η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προσωπικού για την επικαιροποίησή τους.

Για αναλυτικές οδηγίες δείτε ΕΔΩ.

Πηγή: http://www.apografi.gov.gr/

 

Share