Επικαιροποίηση Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης

Με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιείται, εκ νέου, το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης».

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, περιελήφθησαν στο Μητρώο και τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα των εγγραφών, κατά λόγο αρμοδιότητας, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωσή τους.

Αναλυτικά: Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email