ΕΣΚ: Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021

Οι φορείς, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρθρο 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς

Πρόσβαση στην εφαρμογή (https://hr.apografi.gov.gr/login) για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, εκτός από τα Υπουργεία, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν πλέον και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή.

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους

Καλούνται, οι αρμόδιοι φορείς, προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 19/04/2021.

Για την υλοποίηση του δεύτερου σταδίου (Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων), θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος.

Αναλυτικά: Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email